Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warunki uczestnictwa

 1. Warsztat przeznaczony jest dla 30 uczestników, z możliwością zwiększenia liczby miejsc.
 2. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
 3. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:
  1. Wnioski kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu i po uzyskaniu kwalifikacji Rady Programowej wydaje decyzję o zakwalifikowaniu, którą zatwierdza kierownik jednostki prowadzącej.
  2. Kandydat na uczestnika poza wnioskiem o przyjęcie do placówki przedkłada:
   1. kartę zgłoszenia do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
   2. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   3. posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną,
   4. posiadane ostatnie świadectwo szkolne.
 4. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata i wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej Kandydata.
 5. Rodzic kandydata, opiekun faktyczny lub prawny kandydata obowiązany jest udzielić rzetelnej informacji o kandydacie.
 6. Kandydat zobowiązany jest także, do co najmniej dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfikacją pracy oraz do rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Warsztacie.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szansę na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
 8. Okres próbny trwa 2 miesiące, jest to czas na poznanie uczestnika a następnie opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji.

Pobierz i wydrukuj kartę zgłoszenia: