Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Deklaracja dostępności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu.

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) z działów “Aktualności”, a w szczególności te dodane przed 2022-12-29, posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
 • dokumenty, które są dostepne w formacie pdf, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Deklarację sporządzono dnia 2022-12-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji

Strona internetowa wtz-koden.pl jest zgodna z poziomem AA Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG) 2.1 .

Strona obsługiwana jest przez standardowe przeglądarki, w tym:

 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Microsoft Edge,
 • Opera.

Użytkownicy, którzy mają trudności z obsługą myszy, mogą surfować po witrynie za pomocą klawiatury. Poprzez naciskanie klawisza “Tab” można przełączać się pomiędzy linkami i innymi aktywnymi elementami witryny. Poprzez naciskanie klawiszy “strzałka w lewo” oraz “strzałka w prawo” można przełączać się pomiędzy wszystkimi elementami witryny (nie tylko aktywnymi, ale również tekstami, obrazami czy innymi elementami. Naciśnięcie klawisza “Enter” aktywuje wybraną opcję, link, lub inny element.

Strona wtz-koden.pl udostępnia następującą funkcjonalność:

 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Kodniu poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay:

Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz “Tab”. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element. 

Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:

 • Przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • Szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • Włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.

Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na wybór większej ilości opcji dostępności ułatwiających korzystanie ze strony. Wybór tych opcji jest zmienny w czasie i zależny od producenta widżetu UserWay, który stale dostowosuje je do aktualnych zaleceń dotyczących dostępności stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Przypadku pojawienia się problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Rajkiewicz, wtzkoden@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 500 230 673. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu przy ul. Nadbrzeżnej 12 usytuowany jest na wyodrębnionej, ogrodzonej działce. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczką informacyjną z nazwą instytucji. Dwukondygnacyjny budynek jest pozbawiony barier architektonicznych – wyposażony jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się, wewnątrz w windę osobową umożliwiającą łatwiejsze poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. W WTZ znajduje się jedna, szeroka klatka schodowa. Do siedziby WTZ prowadzą dwa wejścia, jedno z podjazdem dla wózków inwalidzkich, drugie zaś z windą osobową.
 2. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada szerokie drzwi o powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia oraz odpowiednie oświetlenie, jak również sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szeroki korytarz umożliwia sprawne i wygodne przemieszczanie się osób. Poręcze w ciągach komunikacyjnych ułatwiają przemieszczanie się. Sale terapeutyczne są naturalnie doświetlone przez znajdujące się w nich duże okna. W lokalu brak jest różnic w poziomach posadzki, a powierzchnia posadzek nie jest śliska.
 3. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na pierwszym piętrze.
 4. Wszystkie pomieszczenia w WTZ w Kodniu dostępne są dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
 5. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 9. W WTZ w Kodniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.